4V65005115 INSTRUMENT ZF 860130617

,4V65005115 INSTRUMENT ZF 860130617

Description

4V65005115 INSTRUMENT ZF 860130617

序号 零件号 版本 中文名称 英文名称 数量 备注 装配备注
1 803199325 卡套 Φ16 Clamp 2 TJBC
2 252909560 支板 Plank 1
3 805004756 螺栓M8×20 Bolt 1 GB/T16674.1-2004
4 805004770 螺栓M10×20 Bolt 1 GB/T16674.1-2004

序号 零件号 版本 中文名称 英文名称 数量 备注 装配备注
1 803199325 卡套 Φ16 Clamp 2 TJBC
2 252909561 支板 Plank 1
3 805004756 螺栓M8×20 Bolt 1 GB/T16674.1-2004
4 805004770 螺栓M10×20 Bolt 1 GB/T16674.1-2004