860131988 xcmg fuel filter 612630080087H

,860131988 xcmg fuel filter 612630080087H

Description

860131988 xcmg fuel filter 612630080087H

序号 零件号 版本 中文名称 英文名称 数量 备注 装配备注
1 XGZY01-V-01 靠背骨架总成 Frame Assembly 1 FS16D-04-1000
2 XGZY01-V-02 座椅坐垫总成 Seat Assembly 1 FS16D-04-2000
3 XGZY01-V-03 左操作调角器 Angle Adjuster 1 FT166
4 XGZY01-V-04 调角器塑料罩壳 Plastic Casing 1 FTK166
5 XGZY01-V-05 带垫螺栓 Bolt 3
6 XGZY01-V-06 减震底框加高块连接组件 Heightening Block 1 FS16D-04-4200
7 XGZY01-V-07 滑轨总成 Slide Assembly 1 FS16D-15-3000
8 XGZY01-V-08 塑手柄 Handle 1 HBHC0008A0
9 XGZY01-V-09 橡胶套 Rubber Sleeve 1
10 XGZY01-V-10 减震上框 Up Frame 1 FS16D-15-4100
11 XGZY01-V-11 外撑杆组件 Outside Brace 1 HBJA0300B0
12 XGZY01-V-12 内撑杆组件 Inside Brace 1 HBJA0200B0
13 XGZY01-V-13 减震手轮 Hand Wheel 1 FJ05-40
14 XGZY01-V-14 连杆板组件 Link Board Components 1 HBJA0600B0
15 XGZY01-V-15 台阶板组件 Step Plate Assembly 1 HBJA0500B0
16 XGZY01-V-16 调节螺杆 Adjusting Screw 1 FS16D-04-4302
17 XGZY01-V-17 拉簧板 Board 2 HBJA0402B0
18 XGZY01-V-18 减震拉簧 Tension Spring 2 FJ05-36
19 XGZY01-V-19 阻尼簧 Damper 1 HBJA0013A0
20 XGZY01-V-20 减震垫 Absorber 2 HBJA0005A0
21 XGZY01-V-21 平面轴承 Plain Bearing 1 封闭8102型
22 XGZY01-V-22 (Ø10X59)长销 Pin 1 FJ02-05-01
23 XGZY01-V-23 短销 Pin 2 HBJA0410F0
24 XGZY01-V-24 滑块 Slider 4 HBJA0003A3
25 XGZY01-V-25 衬套1 Sleeve 4 HBJA0102A3
26 XGZY01-V-26 阻尼簧连接螺栓 Bolt 2 HBJA0012F0
27 XGZY01-V-27 F扣 Buckle 28 HBJB0024A0
28 XGZY01-V-28 轴承套 Bearing Bush 1 FJ05-46
29 XGZY01-V-29 定位轴 Fix Shaft 1 HBJA0001E0
30 XGZY01-V-30 台阶螺栓 Step Bolt 2 HBJA0006F0
31 XGZY01-V-31 衬套2 Sleeve 1 HBJA0009A3