flange LW180K.5-4 400402950

,flange LW180K.5-4 400402950

Description

flange LW180K.5-4 400402950

Dây cu roa 8PK925 Belt 8PK925 8PK925
Dây cu roa 8PK950 Belt 8PK950 8PK950
Dây cu roa 8PK1350 Belt 8PK1350 8PK1350
Dây cu roa 10PK1334 Belt 10PK1334 10PK1334
Dây cu roa 8PK1720 Belt 8PK1720 8PK1720
Dây cu roa A41 Belt A41 A41
Đĩa phanh LW500F Brake Disk LW500F (higher 285mm) LW500F
Răng gầu 50C Bucket teeth ZL50C ZL50C 72A0005
Chốt + đệm 50C Pin + spring 50C ZL50C 60A0009 + 76A0003
Turbo 50C (cổ to) Turbocharger ZL50C ZL50C 61560113227A
Turbo D9 LW500F Turbocharger D9 LW500F LW500F D38-000-720
Turbo XS142J Turbocharger XS142J XS412J D38-000-74
Phớt xi lanh nâng hạ 300F Lift cylinder kits 300F LW300F
Phớt xi lanh lật gầu 300F Tilt cylinder kits 300F LW300F
Lá đồng số 2 LW500F 2st Forword driving plate (inside gearbox) LW500F
Lọc thủy lực hút 420F Hydraulic filter (suction) 420F 250200471
Lọc thủy lực hồi 420F Hydraulic filter (return) 420F 803164329
Lọc thủy lực hút 500F Hydraulic filter (suction) LW500F 803164216
Lọc thủy lực hồi 500F Hydraulic filter (return) LW500F 803164329
Ắc đầu xi lanh lật gầu 50C Cylinder pin 50C ZL50C 11D0003